Aurskog-Høland og Lillestrøm tilbys vaksinehjelp fra apotekene

Flere enn 900 apotek over hele landet er klare til å bidra med covid-19-vaksinering. Aurskog-Høland og Lillestrøm kommuner er to av 43 kommuner i Viken fylke som tilbys denne hjelpen.

I ukene fremover vil tilgangen til vaksinene øke betraktelig. I løpet av vinteren og våren skal trolig et par millioner nordmenn ta covid-19-vaksine, og den skal settes i to omganger.

– Når vi får bedre tilgang til vaksiner, med flere ulike typer vaksiner, vil kapasiteten i mange kommuner bli utfordret. Det kan bli en ekstra krevende situasjon hvis vaksineringen skal skje samtidig med et større smitteutbrudd med stort behov for testing og smitteoppfølging, mener Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen.

Inntrykket er at de fleste kommunene takler den første fasen av vaksineringen godt. Foreløpig er antallet vaksiner begrenset, og de fleste skal settes i institusjoner. Bildet av hvordan kommunene vil gjennomføre massevaksineringen som kommer senere, er mer uklart.

4 000 vaksinatører i 220 kommuner
– Kommunene legger planene sine nå. Det er store forskjeller på små kommuner og store kommuner, grisgrendte kommuner og bykommuner. Nå har apotekbransjen sendt brev til de 220 kommunene der apotek i høst bidro i influensavaksineringen. I disse kommunene står til sammen 4.000 helsepersonell klare i apotekene til å bidra med vaksinering mot covid-19, forteller Andresen.

I høst ble det satt 100.000 influensavaksiner i apotekene. Dette er en erfaring fagdirektøren mener kommunene kan dra nytte av når flere millioner nordmenn fremover skal vaksineres.

– Apotek er lett tilgjengelig for folk flest, de har lange åpningstider og er alltid bemannet med helsepersonell. Apotekene kan enkelt mobiliseres til å sette mange hundre tusen vaksiner.

Sender informasjon til kommunene
Apotekforeningen har på vegne av alle de mer enn 900 vaksine-apotekene sendt en henvendelse til kommuneledelsen. I disse kommunene har helsepersonell i apotek allerede gjennomført nødvendig opplæring for å bli vaksinatører, og er klare til innsats. Omtrent 90 prosent av befolkningen i Norge er bosatt i de aktuelle kommunene.

– Nå håper vi flere kommuner får øynene opp for den muligheten som ligger i å bruke apotek som vaksinasjonssted. Det er i alles interesse at vaksineringen blir gjennomført så raskt og effektivt som mulig. Som en del av den lokale helsetjenesten vil apotekene gjerne bidra til at dette skjer, avslutter Hanne Andresen. 

Radiogudstjeneste fra Bjørkelangen kirke

Søndag 24. januar blir det radiogudstjeneste på NRK P1 fra Bjørkelangen kirke.

– Det er ikke åpne gudstjenester for tiden, men denne gudstjenesten kan alle i kommunen og i hele Norge følge med på, opplyser sogneprest for Bjørkelangen og Setskog, Hanne Sinkerud til Indre Akershus Blad.

– Dessverre kan vi ikke åpne kirken denne dagen for andre enn de som skal medvirke.

Ber lokale idrettslag om hjelp

HEMNES: Planleggingen foran høstens Stortingsvalg er i gang.

Selve valget gjennomføres 12. og 13. september 2021, men det er mye som skal ordnes før den tid av praktisk art.

Koronapandemien medfører krav til store og luftige lokaler for å kunne holde den nødvendige avstanden mellom stemmeberettigede og valgfunksjonærer.

På Hemnes har det tidligere biblioteket blitt benyttet som valglokale, men denne eiendommen er solgt og kan ikke benyttes som valglokale. 

Kommunen har derfor sendt ut forespørsel til Søndre Høland Idretts- og Ungdomslag om de kan tilby valglokaler til kommunen.

Kommunen har også henvendt seg til Bjørkelangen sportsforening om Bjørkelangen sportshall, hvor deler av hallen og klubbhuset ble benyttet som valglokale ved forrige valg.

I tillegg har kommunen reservert sine egne lokaler, som tidligere har fungert som valglokaler:

  • Aursmoen skole
  • Haneborg skole
  • Setskog oppvekstsenter
  • Kulturarena Rømskog
  • Leikvin, Løken

Lokalene reserveres fra fredag 10. september til morgen tirsdag 14. september.

Betaling for januar skjer i februar

BJØRKELANGEN: Fra og med 2021 vil foreldrebetaling i barnehage og SFO i Aurskog-Høland faktureres etterskuddsvis. 

Forfallsdato endres fra den 15. til den 20. i hver måned. Det betyr at faktura for januar vil bli sendt ut i slutten av januar med forfall 20. februar, opplyser kommunen på sine nettsider.

Lite skader i skogen

BJØRKELANGEN: – Det ble registrert 381 skog- og utmarksbranner her i landet i 2020. Det er drøyt 100 flere enn i 2019, men heldigvis langt under rekordnivået på rundt 2000 branner i 2018, sier Per Asbjørn Flugstad, administrerende direktør i Skogbrand i en pressemelding.

Selskapet forsikrer mer enn 42.000 skogeiendommer og jobber med forebygging av brann og skader.

– På lengre sikt frykter vi at mindre snø, mer vind, høyere temperaturer og flere perioder med tørke vil gi økt skogbrannrisiko, både når det gjelder hyppighet og omfang, sier Flugstad.

Han ser også økt risiko for andre typer skader som følge av endret klima.

– Mer nedbør vil gi utfordringer, ikke minst i form av kortvarig og lokalt styrtregn. Vi må også forvente at det blir større variasjoner i værtyper både geografisk og gjennom året. Til sammen kan dette ramme skogen vår på en måte vi ennå ikke kan ha full oversikt over.

Foreslår Svein Engen inn i Trygg Trafikk

BJØRKELANGEN: Aurskog-Høland kommune lanserer Svein Engen som styrekandidat i Trygg Trafikk.

Kommunedirektøren mener at politikontakt ved Aurskog-Høland lensmannskontor, Svein Engen, er en svært god kandidat til styret i Trygg Trafikk.

I saksframlegget foran formannskapsmøtet 18. januar, vises det til Engens brede erfaring i politiet, hans store engasjement for lokalmiljøet og ungdom samt hans innsats for trafikksikkerhetsarbeid i en årrekke.

Der heter det også: "Engens fagbakgrunn og personlige egenskaper gjør ham godt egnet til styret i Trygg Trafikk der han vil være en faglig sterk representant både for politiet og for kommune-Norge."

Svein Engen går for øvrig av med pensjon i februar 2021.

Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle og har bedt sine medlemsorganisasjoner om forslag til kandidater til styret for perioden 2021-2023. 

Waaler overtar for Bergsjø

Jarle Bergsjø (Sp) fra Hemnes har søkt fritak fra vervet som kommunestyrerepresentant i Aurskog-Høland.
Kommunedirektørens innstilling er at Bergsjø innvilges fritak.

Som første varamedlem på Senterpartiets liste står Knut Waaler fra Lierfoss.

Kommunedirektøren sin innstilling er at Waaler går inn som fast medlem av kommunestyret for resten av valgperioden som strekker seg fram til 2023.

Saken behandles i formannskapsmøtet som avholdes 18. januar.

Skal se på muligheten for Ungdommens Hus

BJØRKELANGEN: Det er satt av inntil 400.000 kroner i budsjettet for 2021 til en mulighetsstudie for Ungdommens Hus for aldersgruppen 16-23 år.

Det har et enstemmig kommunestyre i Aurskog-Høland vedtatt.

Utredningen skal vurdere dagens tjenester til aldersgruppen i sammenheng og vurdere hvordan Ungdommens Hus kan driftes i samarbeid med frivilligheten, slik at utenforskap kan forebygges. 

Får nei til å flytte festival

SETSKOG: Etter flere avlysninger av Setskog skøytefestival på grunn av mildvær, har Setskog IF søkt Aurskog-Høland kommune om å flytte arrangementet til Damtjern, som ofte har bedre isforhold enn på Setten.

Aurskog-Høland kommune opplyser at områdene rundt Damtjern er nedslagsfelt for drikkevannsbrønnene til Syltomtjern vannverk. I reguleringsbestemmelsene framgår det at arrangementer, stevner og militærøvelser ikke er tillatt uten godkjenning fra vannverkseier.

– Et så stort arrangement som skøytefestivalen vil medføre betydelig aktivitet i nedslagsfeltet. Kommunalteknisk drift, som vannverkseier, anser det derfor ikke som forsvarlig av drikkevannshensyn at dette arrangementet godkjennes, heter det i svaret fra Aurskog-Høland kommune.

Setskog skøytefestival er planlagt arrangert 14. februar 2021.

2020 er det varmeste året noensinne

Året har så langt hatt en gjennomsnittstemperatur som ligger rundt 2,5 grader over normalen. Normalen er gjennomsnittet over de tredve årene 1961 til 1990.

– Som tallene viser har 2020 vært et veldig varmt år, dette gjelder spesielt vinteren. Det er dessverre ikke overraskende at vi setter nye varmerekorder, sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. 

Den forrige rekorden for det varmeste året 2014, da lå også gjennomsnittstemperaturen for Norge 2,2 grader over normalen. Det nest varmeste året er 2011 med 1,8 grader over normalen. De nasjonale målingene går helt tilbake til 1900.